Afstandsverkopen voor de btw

Particulieren kunnen bij sommige buitenlandse ondernemers goederen bestellen en laten thuisbezorgen. Om te voorkomen dat in zulke situaties de buitenlandse btw-tarieven de concurrentie verstoren, kent Nederland de regeling voor afstandsverkopen.

Plaats van levering
Als een ondernemer goederen levert aan zijn afnemer en zelf de goederen vervoert, is in beginsel de plaats waar het vervoer begint de plaats van levering voor de btw. Het gevolg is dat de levering valt onder het btw-tarief van de staat waar de leverancier is gevestigd. Afnemers zonder recht op btw-aftrek, zoals particulieren, zouden in deze situatie de voorkeur geven aan leveranciers uit staten met een laag btw-tarief. Door de regeling voor afstandsverkopen wordt deze ongewenste belastingconcurrentie voorkomen. Bij afstandsverkopen vindt de levering voor de btw namelijk plaats in het land waar de verzonden goederen aankomen. De afnemer krijgt dan de btw gefactureerd tegen het tarief dat geldt in zijn eigen staat.

Voorwaarden afstandsverkoop
Onder de volgende voorwaarden is sprake van een afstandsverkoop:

  • de afnemer is een particulier of wordt daarmee gelijkgesteld. Afnemers die in dit verband worden gelijkgesteld met particulieren zijn ondernemers die onder de landbouwregeling vallen, ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten, kleine ondernemers die vrijgesteld zijn van administratieve verplichtingen of lichamen die geen ondernemer zijn;
  • het geleverde goed is geen nieuw vervoermiddel, veilinggoed of margegoed. Het gaat evenmin om een installatie- of montagelevering;
  • het vervoer van de goederen gebeurt door of voor rekening van de leverancier;
  • de omzet van de leverancier overschrijdt een bepaalde drempel. Deze drempel geldt niet bij de levering van accijnsgoederen.

Vervoer uit derde-land
Soms worden goederen verzonden of vervoerd vanuit een derde-land, waarna de leverancier de goederen invoert in een andere lidstaat dan de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer. In dat geval worden deze goederen geacht te zijn verzonden of vervoerd vanuit de lidstaat van invoer. Deze regel is van toepassing als het gaat om goederen waarvoor de regeling van afstandsverkopen geldt. De aard van de afnemer is voor deze regel niet van belang.

Omzetdrempel
De regeling voor afstandsverkopen treedt normaal gesproken pas in werking voor zover in het jaar een bepaalde drempel is overschreden. Deze drempel heeft echter geen effect als de ondernemer in het voorgaande kalenderjaar ook de drempel overschreden had. De drempel voor buitenlandse ondernemers die aan Nederlandse afnemers leveren, bedraagt € 100.000 per jaar. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk kennen ook een omzetdrempel van € 100.000 exclusief btw. De drempel voor het Verenigd Koninkrijk komt omgerekend eveneens neer op zo’n € 100.000. België, Finland, Griekenland, Ierland, Malta, Polen, Portugal, Slovenië en Spanje kennen echter een drempel van (omgerekend) € 35.000 per jaar. Omdat voor ieder land een drempelbedrag geldt, moeten Nederlandse afstandverkopers met afnemers in verschillende lidstaten voor elk land afzonderlijk de omzetbedragen bijhouden.

Afzien van drempel
Het is ook mogelijk om de drempel niet toe te laten passen. Dat levert een administratief voordeel op. Voor elk land kan de ondernemer afzonderlijk bezien of hij afziet van de toepassing van de drempel. Als de ondernemer afziet van een drempel, vallen alle verkopen aan afnemers in het desbetreffende land onder het tarief van dat land. De ondernemer moet zich dan laten registreren in het land van de afnemer en daar btw voldoen. De ondernemer maakt het afzien van de drempel kenbaar via een verzoek aan de belastingdienst van het land waar hij zich moet laten registreren. De fiscus aldaar geeft een beschikking af. Voor de meeste landen, inclusief Nederland, geldt dat de ondernemer in dat geval voor twee jaar vastzit aan zijn keuze.

Via Afstandsverkopen – Taxence fiscaal nieuws voor professionals.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s