Belastingontduiking, spaartegoedenrichtlijn en BTW-fraude op Ecofin-agenda

Het Actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking, het Commissievoorstel tot aanpassing van de Spaartegoedenrichtlijn en het snelle reactiemechanisme (SRM) bij BTW-fraude staan op de agenda tijdens de Ecofin van 13 en 14 mei 2013 die in Brussel.

Voorstander
Nederland is voorstander van deze maatregelen, maar met name het snelle reactiemechanisme stuitte op politieke tegenstellingen binnen de EU.

BTW-fraude: Snelle reactie mechanisme (SRM) en verlegging
Het Ierse voorzitterschap van de Ecofin-Raad heeft tijdens de ‘maart Ecofin’ geprobeerd – door een samenstelling van een pakket aan anti fraudemaatregelen voor de BTW – alle lidstaten mee te krijgen. Met name het snelle reactiemechanisme (SRM) in dit pakket stuitte op politieke tegenstellingen. Met het SRM wordt lidstaten de mogelijkheid geboden om bij plotse massieve fraude binnen circa 1 tot max 2 maanden de BTW-fraude een halt toe te roepen door de afdracht van BTW in de handelsketens te verleggen naar de afnemende ondernemer (zogenoemde verleggingsregeling). De besluitvormingsprocedure over deze aanvraag door een lidstaat wordt neergelegd bij de Commissie en niet in de Raad. Bij besluitvorming via de Raad vergt dit proces zeker minimaal 4 maanden of meer en bestaat nog steeds de kans dat een lidstaat de besluitvorming kan blokkeren. Besluitvorming via de Raad is daarom geen serieus alternatief voor deze vorm van snelle fraudebestrijding. Om de tegenstanders over de streep te trekken zou het SRM tot 2018 geldig zijn. Het pakket bevat een lijst met goederen waar de lidstaten de verleggingsregeling op van toepassing mogen verklaren. Ook hiervoor geldt een einddatum tot 2018.

Actieplan strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking
Het Ierse voorzitterschap is voornemens Raadsconclusies aan te nemen met betrekking tot dit actieplan. Deze conclusies beogen een daadkrachtig optreden van de lidstaten en de Commissie op het gebied van de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking. Hierbij is het belangrijk dat de bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van belastingen gerespecteerd worden. Nederland onderschrijft het belang van het aanpakken van landen die niet voldoen aan de minimumnormen voor goed bestuur in belastingzaken en van het tegengaan van agressieve fiscale planning. Nederland hecht eraan dat hierbij nauw wordt samengewerkt met en wordt aangesloten bij initiatieven van de OESO, de G20 en de G8 teneinde duplicatie van werkzaamheden te vermijden en om te voorkomen dat de EU in een nadelige concurrentiepositie terecht komt ten opzichte van landen buiten de EU.

Spaartegoedenrichtlijn
Tijdens de Ecofin in Brussel zal nader worden gediscussieerd over een voorstel van de Europese Commissie voor een hernieuwde robuuste spaartegoedenrichtlijn. Op 10 april 2013 heeft Luxemburg aangegeven dat het vanaf 1 januari 2015 het bankgeheim zal opheffen. Deze mededeling biedt ook een nieuw perspectief op de huidige vastgelopen onderhandelingen over de spaartegoedenrichtlijn. Op grond van deze richtlijn informeren de meeste belastingdiensten van de EU lidstaten elkaar over grensoverschrijdende rentebetalingen aan natuurlijke personen binnen de EU. Luxemburg en Oostenrijk (voorheen ook België, tot 1 januari 2010), hebben, ter wille van hun bankgeheim, voor de optie gekozen om geen informatie uit te wisselen maar een bronheffing op de rentebetaling in te houden. De lidstaten die informatie uitwisselen, verkrijgen hun informatie van de marktdeelnemers die de rente uitbetalen. Zo dienen banken informatie te verstrekken over de grensoverschrijdende rentebetalingen aan natuurlijke personen.

In oktober 2009 is de spaartegoedenrichtlijn geëvalueerd, waaruit bleek dat de spaartegoedenrichtlijn in bepaalde gevallen niet werkte. Daarom heeft de Commissie een hernieuwde robuuste richtlijn voorgesteld met het oog om de omzeiling van de richtlijn tegen te gaan. Nederland is een voorstander van het automatisch uitwisselen van gegevens over spaartegoeden en steunt de voorgestelde aanpassingen van de Commissie. Nederland kan instemmen met een mandaat aan de Europese Commissie om met de derde landen te onderhandelen over een nieuwe spaartegoedenrichtlijn.

Via Belastingontduiking, spaartegoedenrichtlijn en BTW-fraude op Ecofin-agenda – ElsevierFiscaal.nl.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s