Taakoverdracht is harde voorwaarde voor vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht onroerende zaken tussen goeddoelinstellingen

Samenvatting
De eis van ‘taakoverdracht’ is een harde en gespecificeerde voorwaarde opdat een algemeen nut beogende instelling (anbi) in aanmerking kan komen voor een vrijstelling in de overdrachtsbelasting bij de overdracht van onroerende zaken tussen anbi’s. Illustratief hierbij is een uitspraak van Hof Arnhem.

Volledig artikel
De eis van ‘taakoverdracht’ is een harde en gespecificeerde voorwaarde opdat een algemeen nut beogende instelling (anbi) in aanmerking kan komen voor een vrijstelling in de overdrachtsbelasting bij de overdracht van onroerende zaken tussen anbi’s. Van een taakoverdracht is art. 5dsprake als er een taak in de sfeer van het algemeen nut of in het kader van de verenigingsactiviteit tussen anbi’s wordt overgedragen. Illustratief hierbij is een uitspraak van Hof Arnhem.

De procedure voor Hof Arnhem was als volgt. Een instelling met de status van anbi verrichtte zorgtaken ten behoeve van blinden en slechtzienden, waaronder huisvesting. In 2010 verkreeg de instelling de eigendom van een zorgcomplex van een vereniging die eveneens de anbi-status had. Tot dan toe had de instelling dat complex gehuurd van de vereniging. Het onderhoud werd tussen de vereniging en de instelling gedeeld gedragen. De vereniging was verantwoordelijk voor de uitvoering en bekostiging van het meerjarenonderhoudsplan (zoals groot onderhoud en renovatie, ook wel ‘eigenaarslasten’ genoemd) en de instelling voor het overige onderhoud (huurderslasten). De instelling voldeed 6% overdrachtsbelasting over de verkrijging van de eigendom van het zorgcomplex, maar maakte bezwaar tegen het op aangifte voldane bedrag aan overdrachtsbelasting. De instelling deed een beroep op de (voorwaardelijke) vrijstelling van overdrachtsbelasting voor verkrijgingen in geval van fusie, splitsing en interne reorganisatie en in het bijzonder voor overdrachten tussen anbi’s waarbij sprake is van een taakoverdracht.

Het hof bekeek de vrijstelling waarop de instelling zich beriep. Het hof stelde vast dat deze vrijstelling van toepassing is op een verkrijging door een anbi als -kort gezegd- sprake is van een taakoverdracht tussen twee of meer anbi’s, waarbij alle activa en passiva die betrekking hebben op de overgedragen taak aan de verkrijgende anbi worden overgedragen. De vrijstelling is echter niet van toepassing op de verkrijging als de overdracht uitsluitend de exploitatie van onroerende zaken inhoudt of de afzonderlijke overdracht van onroerende zaken betreft of als de onroerende zaken niet worden aangewend voor de overgedragen taak. Met het stellen van de eis van taakoverdracht was beoogd -dat als binnen de sfeer van het algemeen nut of binnen het kader van verenigingsactiviteiten een complex van activiteiten met de daarbij behorende activa en passiva wordt overgedragen- dat meer omvat dan het verstrekken van huisvesting tegen een vergoeding en het dragen van eigenaarslasten.

Het hof stelde vast dat de vereniging het complex tot dusver alleen had verhuurd en dat sprake was van een verdeling van onderhoudstaken tussen de instelling (in de vorm van huurderslasten) en de vereniging (in de vorm van eigenaarslasten). Het hof was daarom van oordeel dat bij de onderhavige overdracht van het complex aan de instelling geen sprake was van een taakoverdracht en dat de instelling niet in aanmerking kon komen voor de geclaimde vrijstelling. Het hof verklaarde het hoger beroep van de instelling daarop ongegrond.

Via belastingnieuws.nl – Taakoverdracht is harde voorwaarde voor vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht onroerende zaken tussen goeddoelinstellingen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s