De btw-integratielevering wordt afgeschaft!

Afgelopen vrijdag is het nieuwsbericht uitgebracht dat het overleg tussen minister Blok en Aedes, in het kader van het stimuleren van de investeringen in de woningmarkt, heeft geleid tot een aantal concrete afspraken. Eén van de afspraken is dat de integratielevering wordt afgeschaft.

De tussen het kabinet en Aedes gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een afzonderlijke notitie. Uit de notitie valt op te maken dat de btw-integratielevering komt te vervallen. Dit zou een voordeel voor de corporaties van circa € 60 miljoen per jaar kunnen betekenen. Uit de beantwoording van Kamervragen door dezelfde minister in juni 2013 blijkt een belangrijke financiële barrière om de leegstaande kantoorpanden geschikt te maken voor woningen te zijn weggenomen.

Betekenis voor de huidige praktijk (algemeen)
Voor het afschaffen van de integratielevering is het noodzakelijk dat de Wet op de omzetbelasting 1968 zal worden aangepast. Het hiervoor benodigde wetsvoorstel zal naar wij aannemen onderdeel gaan uitmaken van het Belastingplan 2014, waarvan de contouren eerst op Prinsjesdag kenbaar zullen worden gemaakt.

Daar veel corporaties nu al btw in aftrek brengen vanwege de toekomstige integratielevering (vanaf 2014), mag worden verwacht dat tevens een overgangsregeling wordt geformuleerd. Of en wanneer de thans al in aftrek gebrachte btw moet worden terugbetaald zal pas in het najaar bekend worden.

Is het zeker dat de integratielevering wordt afgeschaft?
Het antwoord op deze vraag is ontkennend, omdat het afschaffen van de integratielevering onderdeel uitmaakt van een totaalpakket van afspraken en dit totaalpakket door Aedes aan de leden ter bekrachtiging wordt voorgelegd. Wij kunnen ons voorstellen dat als de leden niet instemmen, het kabinet het wetsvoorstel tot afschaffing weer zal intrekken.

Investeringsbeslissingen
Bent u voornemens onroerende zaken aan te schaffen is het belangrijk contractuele ruimte in de koopovereenkomst te creëren dat u – vanwege het vervallen van de integratielevering – de onroerende zaak kunt verwerven met overdrachtsbelasting, mits de fiscale kwalificatie van de onroerende zaak dit mogelijk maakt.

Hebt u inmiddels al een koopovereenkomst gesloten en bent u voornemens in het najaar de onroerende zaak middels notarieel transport in eigendom te verkrijgen, kan het financieel interessant zijn een ander moment daarvoor te kiezen. In dat geval dient de koopovereenkomst te worden aangepast

In dergelijke situaties is het raadzaam met uw adviseur af te stemmen wat in uw specifieke situatie het beste is, gegeven de nieuwe werkelijkheid inzake de integratieheffing. Ook mogelijke financieringsvoor- c.q. nadelen en/of effecten op uw pro rata, zijn van belang voor uw afwegingen.

Via Articles : De btw-integratielevering wordt afgeschaft! – EFK Belastingadviseurs.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s