Vanaf 2016 nieuw heffingssysteem IB en SW

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin stelt hij een nieuw heffingssysteem voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting voor. Bovendien legt hij de grondslag voor elektronisch berichtenverkeer van en met de Belastingdienst.

Het nieuwe heffingssysteem ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Het is de bedoeling dat de inspecteur in beginsel binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte de aanslag oplegt en het jaar definitief afwikkelt. Lukt dat niet, dan ontvangt de belastingplichtige eerst een (nadere) voorlopige aanslag en dan alsnog binnen uiterlijk 15 maanden na ontvangst van de aangifte een aanslag.

Verder wordt een herzieningstermijn van 18 maanden na het indienen van de aangifte voorgesteld. Als de inspecteur een verzoek op herziening afwijst, neemt hij dit besluit voor bij bezwaar vatbare beschikking. De Belastingdienst kan de aanslag niet uit eigen beweging herzien, hiervoor is alleen navordering mogelijk waarbij een nieuw feit vereist blijft.

Navordering beperkt
Wel wordt navorderingsbevoegdheid behoorlijk beperkt, van vijf jaar na afloop van het belastingtijdvak tot drie jaar na de ontvangst van de aangifte. Daartegenover staat dat de navorderingstermijn bij kwade trouw wordt verlengd tot 12 jaar na de ontvangst van de aangifte. Er komt ook een nieuwe navorderingsbevoegdheid om de onjuiste aanslagen als gevolg van verstoringen en fouten in de systemen van gegevensverwerking te corrigeren.

Deze navorderingsbevoegdheid bestaat gedurende zes maanden. Het kabinet streeft ernaar om het nieuwe heffingssysteem in werking te laten treden voor aanslagen en voorlopige aanslagen met betrekking tot tijdvakken die aanvangen op of met ingang van 1 januari 2016 en tijdstippen die zijn gelegen op of na 1 januari 2016. Voor navorderingsaanslagen treedt het nieuwe heffingssysteem direct in werking. In verband hiermee is de inkeerregeling tijdelijk verlengd. U las hierover in ons bericht ‘Tijdelijke versoepeling inkeerregeling zwartspaarders’.

Elektronische berichten
In de formele wetten voor de belastingen, de toeslagen en de invordering worden wettelijke bepalingen opgenomen die het juridische kader scheppen voor het verder ontwikkelen van elektronisch berichtenverkeer tussen enerzijds de belastingplichtige en anderzijds de Belastingdienst. Het gaat dan om formeel berichtenverkeer, dat wil zeggen berichten die in de wetgeving benoemd zijn zoals aangiften, beschikkingen en verzoeken van de Belastingdienst om informatie te overleggen.
Meer informatie: ministerie van Financiën, 2 september 2013

Via Vanaf 2016 nieuw heffingssysteem IB en SW – Taxence fiscaal nieuws voor professionals.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s