De btw-integratielevering wordt afgeschaft !

Op 3 september hebben wij u bericht dat naar aanleiding van het overleg tussen minister Blok en Aedes, in het kader van het stimuleren van de investeringen in de woningmarkt, een aantal concrete afspraken zijn gemaakt. Eén van de afspraken is dat de integratielevering zal worden afgeschaft. Het Belastingplan 2014 vermeldt dat deze levering een belemmerende factor is bij het weer vlot trekken van de woningmarkt. Stemt het parlement in met het wetsvoorstel dan komt de integratielevering te vervallen. Toch creëert het wegnemen van een belemmerende factor weer nieuwe aandachtspunten c.q. problemen.

Betekenis voor de huidige praktijk (algemeen)
Voor het afschaffen van de integratielevering is het noodzakelijk dat de Wet op de omzetbelasting 1968 zal worden aangepast. Het hiervoor benodigde wetsvoorstel is opgenomen in het Belastingplan 2014.

Veel corporaties brengen nu al btw in aftrek vanwege de toekomstige integratielevering. In dat kader is in het Belastingplan 2014 een overgangsregeling geformuleerd. Bij een veronderstelde inwerkingtreding van 1 januari 2014 kunnen corporaties de in dit kader verwachte btw blijven terugvragen in de aanloop naar de ingebruikneming van het object. Bij ingebruikneming dienen zij de teveel in afgebrachte voorbelasting weer via de btw-aangifte terug te betalen (correctie bij ingebruikneming).

Investeringsbeslissingen
Bent u voornemens onroerende zaken aan te schaffen is het belangrijk contractuele ruimte in de koopovereenkomst te creëren dat u – vanwege het vervallen van de integratielevering – de onroerende zaak kunt verwerven met overdrachtsbelasting, mits de fiscale kwalificatie van de onroerende zaak dit mogelijk maakt.

Hebt u inmiddels al een koopovereenkomst gesloten voor een bouwterrein en bent u voornemens in het najaar de onroerende zaak middels notarieel transport in eigendom te verkrijgen, kan het financieel interessant zijn een eerder moment voor het transport te kiezen, zodanig dat gebruik kan worden gemaakt van de overdrachtsbelasting. In dat geval dient de koopovereenkomst te worden aangepast.

Let op
Zonder de wet te veranderen, boekt het kabinet een extra btw-bate in van € 35 miljoen per jaar omdat zij van mening is dat de zogenoemde koop-/aannemingsovereenkomst voor de fiscale beoordeling niet meer apart maar in hun samenhang moeten worden gelezen. Zij baseert zich daarbij op een uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor zal het geheel meestal wel als een btw-belaste prestatie worden gekwalificeerd, waardoor ‘onderhuids’ de btw-druk wordt opgevoerd en het afschaffen van de integratielevering voor ruim 35% al weer wordt gecompenseerd. Voor bestaande projecten is een overgangsregeling aangekondigd. De inhoud daarvan is op dit moment nog niet bekend.

Andere aandachtspunten
Met het afschaffen van de integratielevering zijn ongetwijfeld in specifieke situaties voordelen te onderkennen. De afweging om bestaande kantoorgebouwen te verbouwen tot verhuurbare woonunits wordt makkelijker gemaakt. Zo ook de afweging voor woningen die worden gebouwd voor de verkoop, tijdelijk te verhuren in afwachting van een gunstiger verkoopmoment is ontdaan van een btw-belemmering. In deze specifieke situaties ontstaat voor de individuele corporatie een makkelijker investeringsbeslissing.

Echter, realiseert u zich dat in het algemeen voor alle corporaties nadelen ontstaan c.q. komen voordelen te vervallen. Wij noemen er enkele:

  • Door de voorgenomen afschaffing van de integratielevering verliest de ‘overgangsregeling mededeling 26’ elke betekenis. Slaagt uw corporatie er niet in om de nieuwbouw voor 1 januari 2014 in gebruik te nemen dan kan geen integratielevering meer volgen.
  • De integratielevering heeft een positieve invloed op uw zogenoemde aftrekpercentage voor de overhead. Door het vervallen van de integratielevering wordt dit percentage aanzienlijk lager en heeft dit een nadelig invloed op bijvoorbeeld de nieuwbouw van uw kantoorpand.
  • Door het vervallen van de integratielevering dient u een deel van de afgetrokken btw van investeringen op grond van de herzieningsbepalingen terug te betalen.
  • Financieringsvoordelen tijdens de bouw komen te vervallen als gevolg van het afschaffen van de integratielevering.
  • Het toepassen van het btw-regime op de beide koop-/aannemingsovereenkomsten, zal of de verkoopprijs doen stijgen of zet de haalbaarheid van een project onder druk. Beide aspecten werken niet in het voordeel van het stimuleren van de woningmarkt.

Wilt u weten welke invloed het afschaffen van de integratielevering voor uw corporatie heeft dan is het raadzaam dit met uw adviseur af te stemmen. De financierings voor- c.q. nadelen, de effecten op uw pro rata en haalbaarheid van (ver)nieuwbouwprojecten, zullen daarbij niet onbesproken mogen blijven.

Via Articles : De btw-integratielevering wordt afgeschaft (2)! – EFK Belastingadviseurs.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s