Indirecte belastingen steeds belangrijker voor overheden

De nieuwe economische realiteit waarmee overheden wereldwijd geconfronteerd zijn, zal ertoe leiden dat op fiscaal gebied ingrijpende hervormingen zullen gaan plaatsvinden. Naar verwachting zullen deze hervormingen ertoe leiden dat het accent in versneld tempo zal komen te liggen op de heffing van indirecte belastingen, zoals BTW in plaats van directe belastingen. Daarmee zullen voor bedrijven die internationaal opereren nieuwe risico’s, uitdagingen en kansen ontstaan. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van de Global Indirect Tax Services praktijk van KPMG.

Herziening fiscaal beleid
‘Als gevolg van een trage economie enerzijds en de neerwaartse trend van directe belastingtarieven anderzijds, werken overheden over de hele wereld momenteel aan een herziening van hun fiscaal beleid voor de lange termijn,’ constateert Leo Mobach van KPMG Meijburg & Co. ‘Met als resultaat dat veel overheden hun huidige stelsel van indirecte belastingen verzwaren of voorbereidingen treffen voor de invoering van nieuwe indirecte belastingstelsels. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het belang van BTW voor overheden op korte termijn zal afnemen, nu steeds meer landen juist afhankelijk worden van BTW als een wezenlijke en stabiele bron van belastinginkomsten.

Een aantal ontwikkelingslanden, waaronder grote economieën zoals China en India, staan voor het eerst in hun geschiedenis op het punt nationale BTW-systemen in te voeren die een oplossing moeten bieden voor de behoefte aan meer staatsinkomsten en de roep om modernisering van de van oudsher lokale belastingsystemen. BTW-hervorming is overigens geen onderwerp dat alleen in ontwikkelingslanden speelt. Ook in ontwikkelde landen die al jaren een BTW-systeem kennen, zoals de EU-landen, zullen naar alle waarschijnlijkheid veranderingen worden doorgevoerd om de BTW-opbrengst te vergroten en invulling te geven aan beleidsdoelstellingen.

Een paar recente voorbeelden zijn Roemenië, Griekenland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ook van de nieuw te vormen Nederlandse regering mag het een en ander worden verwacht. Ervaring met BTW-systemen over de hele wereld heeft geleerd dat deze systemen zwakke punten kennen. Zo zijn zij onder meer zeer fraudegevoelig. Daarom willen overheden definitief vaststellen hoe hun systemen kunnen worden verbeterd.’

Risico’s en kansen
Volgens Mobach kunnen multinationals een aantal praktische stappen nemen om doeltreffend en efficiënt om te gaan met de risico’s en kansen die uit de nieuwe hervormingen zullen voortvloeien. Mobach: ‘Het gaat daarbij onder meer om het gebruik van economische modellen voor het vaststellen van de impact van lokale BTW-wijzigingen, de inzet van nieuwe technologieën om de administratie van indirecte belastingen verder te automatiseren, de besluitvorming over het insourcen of outsourcen van nieuwe nalevingsverplichtingen en het kiezen van een aanpak voor belastingcontroles in nieuwe jurisdicties. Financieel directeuren zullen proactief moeten bepalen hoe hun organisatie gaat inspelen op de wereldwijd veranderingen die van invloed zijn op hun markten, activiteiten en bedrijfssystemen.

De kosten van een verkeerde inschatting kunnen immers enorm zijn. Maar een juiste inschatting kan echt concurrentievoordeel opleveren. Bovendien kunnen multinationals door actieve betrokkenheid bij het hervormingsproces een wezenlijke bijdrage leveren aan de wijzigingen die van langdurige invloed zullen zijn op hun bedrijfsvoering.’

Via KPMG: Indirecte belastingen steeds belangrijker voor overheden • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s