Recht op vertragingsrente bij onterechte verrekening btw-teruggaaf

De Roemeense onderneming SC Rafinăria Steaua Română (hierna: Steaua Română) heeft in december 2007 en januari 2008 verzocht om teruggaaf van ruim 3,6 miljoen RON. De Roemeense belastingdienst heeft ingestemd met deze teruggaaf, maar kort daarna een aanslag van ruim 19 miljoen RON btw plus ruim 5 miljoen RON aan vertragingsrente opgelegd aan Steaua Română.

De belastingdienst heeft de btw-teruggaaf verrekend met deze aanslag. In december 2008 en oktober 2009 is de aanslag en verrekeningsbesluiten door de Roemeense rechter nietig verklaard. Steaua Română heeft de belastingdienst vervolgens, met een beroep op de onrechtmatigheid van de aanslagen en de te late teruggave van het onrechtmatig verrekende btw-bedrag, verzocht om betaling van vertragingsrente (circa 1,8 miljoen RON) vanaf het verstrijken van de wettelijke termijn van 45 dagen waarbinnen btw-aangiften afgehandeld moeten zijn en de datum van werkelijke teruggave van het bedrag.

De belastingdienst is echter van mening dat zowel de btw-aangiften van Steaua Română als de door haar ingediende verzoeken binnen de gestelde termijnen zijn afgehandeld, zodat geen rente verschuldigd is voor de periode waarin de verrekeningsbesluiten van kracht waren.

De Roemeense rechter heeft in deze zaak aan het HvJ EU de prejudiciële vraag gesteld of de nationale wetgeving, op grond waarvan geen rente is verschuldigd voor het tijdvak tussen het tijdstip waarop deze bedragen zijn verrekend en het tijdstip waarop de verrekeningsbesluiten nietig zijn verklaard, in strijd is met de btw-richtlijn.

Het HvJ EU heeft geoordeeld dat de teruggaafregeling geen afbreuk mag doen aan het beginsel van neutraliteit door de btw-plichtige (deels) de last van de btw te laten dragen, wat met name impliceert dat de teruggave binnen een redelijke termijn moet geschieden. Volgens het HvJ EU maakt het, vanuit het perspectief van Steaua Română, niet uit of de teruggaaf te laat is als gevolg van het feit dat het verzoek te laat is behandeld dan wel dat sprake is van (later nietig verklaarde) verrekeningsbesluiten.

De nationale wetgeving, op grond waarvan slechts recht op betaling van vertragingsrente bestaat als de belastingdienst de wettelijke behandeltermijn van 45 dagen overschrijdt, is daarom in strijd met de btw-richtlijn.

Zie 15.4 voor meer informatie over belastingrente.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s