De btw: van wieg tot graf

Zodra een nieuw mensenkind geboren wordt is er ook een nieuwe consument aanwezig en start een leven met bestedingen, waarop de btw drukt. Als een consument overlijdt is sprake van menselijk leed, waarop de btw een bepaalde terughoudendheid dient te betrachten en dit vindt plaats via een btw-vrijstelling. Over de werking van de vrijstelling heeft de staatssecretaris recent een nieuw besluit doen uitgaan.

Al hoewel de uitvaartbranche snakt naar het lage btw-tarief, dat in meerdere lidstaten wordt gehanteerd, blijft Nederland haar btw-vrijstelling koesteren. Deze btw-vrijstelling is wettelijk geregeld (artikel 11, lid 1 letter h van de Wet op de omzetbelasting) en als volgt omschreven:

Van belasting zijn vrijgesteld de diensten door lijkbezorgers
Vooropgesteld dat het zogenoemde L-woord wordt verafschuwd, leidt een grammaticale uitleg tot allerlei afbakeningsproblemen. Daarom is het goed dat de bewindsman in zijn besluit vastlegt dat de vrijstelling allereerst van toepassing is op de exploitanten van begraafplaatsen en crematoria. Hierdoor wordt het vestigen van het recht van eigen graf (al dan niet tijdelijk) onder de vrijstelling gebracht, alsmede de feitelijke crematie en het bijzetten in een columbarium of as verstrooiing.

De veelal hierna genuttigde koffie en cake valt buiten de vrijstelling. Sinds enige jaren is voor de reikwijdte van de vrijstelling van belang dat slechts de werkzaamheden daaronder worden begrepen, die kenmerkend en essentieel zijn voor de diensten, die door een lijkbezorger worden verricht. Horeca-verstrekkingen voldoen volgens de Hoge Raad niet aan die bepaling. Welke dienstverlening valt zoal wel onder de vrijstelling?

  • de verzorging en opbaring van het lichaam van de overledene;
  • het dragen van de kist;
  • het verzorgen van de uitvaartplechtigheid.

Leveringen
In het besluit is tevens opgenomen dat niet alleen diensten, maar ook leveringen kunnen vallen onder de vrijstelling. Deze leveringen zullen dan wel in een rechtstreeks verband dienen te staan tot de btw-vrijgestelde diensten. Als voorbeeld wordt genoemd de levering van de kist en de rouwkaarten.

Wat staat niet meer in het nieuwe besluit?
In eerdere besluiten stond opgenomen dat de vervaardiging van lijkkisten in eigen beheer leidt tot een integratieheffing. Dit onderdeel is niet meer opgenomen in het beleid. Hetzelfde geldt voor het personenvervoer. De wettelijke bepalingen inzake deze twee aspecten blijven onverkort van toepassing. De integratieheffing verdwijnt echter per 1 januari aanstaande en het gunstige lage btw-tarief voor het vervoer dat de ene ondernemer aan de andere ondernemer in rekening brengt blijft vallen onder het lage btw-tarief (met volledig recht op aftrek).

Via Articles : De btw: van wieg tot graf – EFK Belastingadviseurs.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s