Nieuw btw-besluit over fondswerving en kantines

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd op het gebied van de omzetbelasting met betrekking tot fondswerving en kantines. Het besluit is een actualisering van een eerder besluit en treedt in werking op 1 januari 2014.

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 18 december 2013 BLKB 2013/2001M, Stcrt. 2013, 35894

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd op het gebied van de omzetbelasting met betrekking tot fondswerving en kantines. Het besluit is een actualisering van het besluit van 20 december 2012, nr. BLKB 2012/1982M, V-N 2013/5.24. De actualisering is onder meer nodig in verband met de wettelijke ophoging van de grens voor fondswervende diensten voor sportverenigingen naar € 50.000. In het onderhavige besluit is een toelichting opgenomen op die wettelijke vrijstelling.

Ook zijn er enkele goedkeuringen opgenomen op het gebied van de fondswerving. Verder is in verband met de afschaffing van de kantineregeling voor sportverenigingen een aparte regeling voor kantineactiviteiten opgenomen die geldt voor specifiek aangewezen ondernemers. Zo keurt de staatssecretaris goed dat de hierna vermelde organisaties, voor zover hun primaire activiteiten niet zijn belast, ook voor kantineactiviteiten buiten de heffing van de btw blijven: – muziekverenigingen; – speeltuinverenigingen; – instellingen voor jeugdwerk; – bejaardensociëteiten; – hobbyclubs; – buurtverenigingen; – dorpshuizen en wijkcentra; – scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs en algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Aan die goedkeuring zijn de volgende voorwaarden verbonden: – In de kantine mogen uitsluitend activiteiten plaatsvinden die als normale nevenactiviteit van de organisatie zijn aan te merken. – De kantineontvangsten mogen niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar – Eventuele exploitatieoverschotten van de kantine moeten worden aangewend voor de primaire activiteiten van de organisatie – Voor kantineontvangsten die op grond van de kantineregeling buiten de heffing van btw blijven, kan geen aanspraak worden gemaakt op aftrek van voorbelasting Het onderhavige besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Via VN Vandaag details – TaxLive.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s