Beantwoording kamervragen BTW en sport

Op 12 december jl. hebben de CDA-leden Omtzigt en Bruins Slot Kamervragen gesteld over btw en sport. Recent heeft staatssecretaris Weekers van Financiën deze vragen beantwoord.

De Kamerleden verwijzen in hun vragen naar de uitspraak van Rechtbank Gelderland, die recent oordeelde dat een stichting die een kunstgrasveld voor (onder andere) een amateurvoetbalvereniging aanlegt en exploiteert recht heeft op btw-aftrek. Zij vragen zich af hoe de Belastingdienst uitvoering gaat geven aan de gevolgen van deze uitspraak en wat de uitspraak betekent voor de thans geldende regels. In antwoord hierop geeft de staatssecretaris aan dat de inspecteur inmiddels hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak, aangezien de Belastingdienst van mening is dat in een dergelijke situatie geen sprake is van de toepassing van het 6%-tarief voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening en aldus geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Dit betekent dat de Belastingdienst vooralsnog geen gevolg geeft aan de uitspraak. Daarbij merkt de staatssecretaris op dat de inzet van de Belastingdienst in zijn algemeenheid erop gericht is btw-aftrek te weigeren bij gekunstelde verhuurconstructies via speciaal daarvoor opgerichte stichtingen (zie 13 voor meer informatie over dit onderwerp).

In antwoord op vragen over het inwinnen van advies door gemeenten of verenigingen bij de Belastingdienst, geeft Weekers aan dat de beantwoordingstermijn gemiddeld tussen de 3 en 8 weken ligt indien een gemeente of vereniging zekerheid vooraf wil over de btw-gevolgen van verhuur van sportaccommodaties aan sportverenigingen. Indien de feiten nader onderzocht moeten worden, de casus door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een (mogelijke) constructie of partijen na een negatieve beantwoording door de Belastingdienst de voorwaarden wijzigen en de casus opnieuw voorleggen, kan de beantwoording incidenteel langer duren.

Omtzigt en Bruins Slot vragen daarnaast of de staatssecretaris bereid is om in overleg met sportkoepels tot een heldere en eenduidige uitleg van wat zij noemen ‘het Sportbesluit’ te komen, om de door de inconsequente beslissingen van inspecteurs ontstane verwarring weg te nemen. Weekers antwoordt hierop dat hij voornemens is het besluit inzake de toepassing van het 6%-tarief te actualiseren en dat een concept actualiseringsvoorstel inmiddels voorligt aan de werkgroep Fiscaal Uitvoeringsbeleid en de sportkoepels, waaronder NOC*NSF. Het streven is begin 2014 te beschikken over een helder en eenduidig uitvoeringsbeleid.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s